Elállás joga, módja, következményei

Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) az áru átvételének napjától számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az ÁSZF 1.4. pontjában feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia a Szolgáltató részére. Az elállással érintett termék utánvételes átvételét a Szolgáltató nem teljesíti. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan a Szolgáltató szaküzletei nem kötelesek a Fogyasztó segítségére lenni. A terméket a Fogyasztó minden esetben Szolgáltató 1.4. pontban megjelölt vevőszolgálatára köteles visszajuttatni. A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríteni a Fogyasztó részére.

 

Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult a vásárolt Termékkel kapcsolatosan az Ügyfél által jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Amennyiben a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.